ЭБ БАЙГУУЛЛАГААС БАТАЛСАН ЖИЛИЙН ТӨСӨВ цэсний мэдээллүүд