ХӨРӨНГИЙН БОЛОН КОНЦЕССИЙН ЗҮЙЛИЙН ЗАРЛАГА цэсний мэдээллүүд