НД САНГААС ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ АВЧ БУЙ ЭТГЭЭД цэсний мэдээллүүд