БАЙГУУЛЛАГЫН ӨМЧ ХӨРӨНГӨТЭЙ ХОЛБООТОЙ ШИЙДВЭР цэсний мэдээллүүд